Committee

Honorary Conference Chair

Jia-Guang Sun (Tsinghua University, China)

 

Conference Co-Chairs:

Jorg Peters (University of Florida, USA)

Seungyong Lee (POSTECH, South Korea)

 

Program Co-Chairs:

Paul Rosin (Cardiff University, UK)

Tianjia Shao (Zhejiang University, China)

 

Publicity Co-Chairs:

Yoshinori Dobashi (Hokkaido University, Japan)

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

 

Publication Chair:

Shi-Min Hu (Tsinghua University, China)

 

Organizing Co-Chairs:

Tai-Jiang Mu (Tsinghua University, China)

Hui Zhang (Tsinghua University, China)

 

Organizing Committee Members:

Jun-Xiong Cai (Tsinghua University, China)

Shi-Sheng Huang (Beijing Normal University, China)

Dun Liang (Tsinghua University, China)

 

Program Committee Members:

Xiang Bai (Huazhong University of Science and Technology)

Bedrich Benes (Purdue University)

Amit Bermano (Tel-Aviv University)

Jun-Xiong Cai (Tsinghua University)

Jian Chang (Bournemoth University)

Guoning Chen (University of Houston)

Kang Chen (Netease)

Shu-Yu Chen (Institute of Computing Technology, CAS)

Xiaodiao Chen (Hangzhou Dianzi University)

Weikai Chen (Tencent US)

Xuejin Chen (University of Science and Technolgy of China)

Mingming Cheng (Nankai University)

Ming-Te Chi (Chengchi University)

Yiorgos Chrysanthou (University of Cyprus)

Hung-Kuo Chu (Tsing Hua University, Hsinchu)

Bailin Deng (Cardiff University)

Jia Deng (Princeton University)

Jean-Michel Dischler (University of Strasbourg)

Weiming Dong (Institute of Automation, CAS)

Jeremie Dumas (Adobe Research)

Martin Eisemann (Technische Hochschule Koeln)

Peter Eisert (Humboldt University)

Deng-Ping Fan (ETH Zurich University)

Hui Fang (Loughborough University)

Chi-Wing Fu (Chinese University of Hong Kong)

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

Xiao-Ming Fu (University of Science and Technology of China)

Lin Gao (Insititute of Computing Technology, CAS)

Xiaohu Guo (University of Texas at Dallas)

Yanwen Guo (Nanjing University)

Xiaoguang Han (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)

Ying He (Nanyang Technological University)

Pedro Hermosilla (Ulm University)

Junhui Hou (City University of Hong Kong)

Shi-Min Hu (Tsinghua University)

Hua Huang (Beijing Normal University)

Hui Huang (Shenzhen University)

Qixing Huang (The University of Texas at Austin)

Shi-Sheng Huang (Beijing Normal University)

Xiaogang Jin (Zhejiang University)

Yoshihiro Kanamori (University of Tsukuba)

Myung-Soo Kim (Seoul National University)

Jiri Kosinka (University of Groningen)

Yu-Kun Lai (Cardiff University)

Manfred Lau (City University of Hong Kong)

Chenfeng Li (Swansea University)

Manyi Li (Shandong University)

Xin (Shane) Li (Louisiana State University)

Zhouhui Lian (Peking University)

I-Chen Lin (Chiao Tung University)

Juncong Lin (Xiamen University)

Libin Liu (Peking University)

Ligang Liu (University of Science and Technology of China)

Yang Liu (Microsoft Research Asia)

Yong-Jin Liu (Tsinghua University)

Cewu Lu (Shanghai Jiao Tong University)

Lin Lu (Shandong University)

Shao-Ping Lu (Nankai University)

Xuequan Lu (Deakin University)

Lizhuang Ma (Shanghai Jiantong University)

Weiyin Ma (City University of Hong Kong)

Julio Marco (Universidad de Zaragoza)

Dominik Michels (KAUST)

Tai-Jiang Mu (Tsinghua University)

Liangliang Nan (TU Delft)

Rahul Narain (Indian Institute of Technology Delhi)

Marta Ortin (Universidad de Zaragoza)

Hao Pan (Microsoft Research Asia)

Fabio Pellacini (Sapienza University of Rome)

Yifan Peng (Stanford University)

Yipeng Qin (Cardiff University)

Bo Ren (Nankai University)

Paul Rosin (Cardiff University)

Holly Rushmeier (Yale University)

Tianjia Shao (Zhejiang University)

Bin Sheng (Shanghai Jiaotong University)

Peng Song (Singapore University of Technology and Design)

Ran Song (Shandong University)

Shinjiro Sueda (Texas A&M University)

Shigeo Takahashi (The University of Aizu)

Daniel Thalmann (EPFL)

James Tompkin (Brown University)

Ruofeng Tong (Zhejiang University)

Yiying Tong (Michigan State University)

Yu-Ting Tsai (Yuan Ze University)

Javier Vazquez (Universitat Autonoma de Barcelona)

Etienne Vouga (The University of Texas at Austin)

Charlie C. L. Wang (University of Manchester)

He Wang (University of Leeds)

Lizhi Wang (Beijing Institute of Technology)

Lvdi Wang (Microsoft Research Asia)

Miao Wang (Beihang University)

Peng-Shuai Wang (Microsoft Research Asia)

Wenping Wang (Texas A&M University, The University of Hong Kong)

Yunhai Wang (Shandong University)

Michael Weinmann (University of Bonn)

Tien-Tsin Wong (Chinese University of Hong Kong)

Jun Wu (Delft University of Technology)

Yingcai Wu (Zhejiang University)

Jiazhi Xia (Central South University)

Shihong Xia (Institute of Computing Technology, CAS)

Shiqing Xin (Shandong University)

Feng Xu (Tsinghua University)

Kai Xu (National University of Defense Technology)

Kun Xu (Tsinghua University)

Pengfei Xu (Shenzhen University)

Wei-Wei Xu (Zhejiang University)

Dongming Yan (Institute of Automation, CAS)

Lingqi Yan (University of California, Santa Barbara)

Sheng Yang (Alibaba)

Yong-Liang Yang (University of Bath)

Li Yi (Tsinghua University)

Ran Yi (Shanghai Jiao Tong University)

Hongbin Zha (Peking University)

Fanglue Zhang (Victoria University of Wellington)

Jessica Zhang (Carnegie Mellon University)

Juyong Zhang (University of Science and Technology of China)

Lei Zhang (Beijing Institute of Technology)

Songhai Zhang (Tsinghua University)

Yue Zhang (Oregon State University)

Yun Zhang (Communication University of Zhejiang)

Ming Zeng (Xiamen University)

Jianmin Zheng (Nanyang Technological University)

Wei-Shi Zheng (Sun Yat-sen University)

Zichun Zhong (Wayne State University)

Kun Zhou (Zhejiang University)

Xiaowei Zhou (Zhejiang University)

Youyi Zheng (Zhenjiang University)

Yuanfeng Zhou (Shandong University)

Zhe Zhu (Duke University)