Committee

Honorary Conference Chair

Shucai Li (Shandong University)

 

Conference Co-Chairs:

Leif Kobbelt (RWTH Aachen, Germany)

Caiming Zhang (Shandong University)

 

Program Co-Chairs:

Connelly Barnes (Adobe Research, Seatle)

Changhe Tu (Shandong University)

 

Organizing Chair:

Jinjiag Li (Shandong Technology & Business University)

Lin Lu (Shandong University)

 

Publicity Chair:

Ligang Liu (University of Science and Technology of China)

Kai Xu (National University of Defense Technology)

 

Publication Chair:

Shi-Min Hu (Tsinghua University)

 

Organizing Committee Member:

Xuemei Li (Shandong University)

Feng Zhao (Shandong Technology & Business University)

 

Program Committee Members:

Amit Bermano (Tel-Aviv University)

Bedrich Benes (Purdue University)

Mingming Cheng (Nankai University)

Hung-Kuo Chu (National Tsing Hua University)

Jia Deng (University of Michigan)

Weiming Dong (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

Hongbo Fu (City University of Hong Kong)

Xiao-Ming Fu (University of Science and Technology of China)

Lin Gao (Insititute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

Paul Guerro (Technische University Wien)

Xiaohu Guo (University of Texas at Dallas)

Hua Huang (Beijing Normal University)

Hui Huang (Shenzhen University)

Qixing Huang (The University of Texas at Austin)

Ruizhen Hu (Shenzhen University)

Shi-Min Hu (Tsinghua University)

Deok-Soo Kim (Hanyang University)

Myung-Soo Kim (Seoul National University)

Yoshihiro Kanamori (University of Tsukuba)

Chenfeng Li (Swansea University)

Ligang Liu (University of Science and Technology of China)

Lingjie Liu (Max-Planck-Institute for Informatics)

Ma Lizhuang (Shanghai Jiantong University)

Shao-Ping Lu (Nankai University)

Yang Liu (Microsoft Research Asia)

Yongjin Liu (Tsinghua University)

Yu-Kun Lai (Cardiff University)

Zhouhui Lian (Peking University)

Weiyin Ma (City University of Hong Kong)

Yuexin Ma (ShanghaiTech University)

Marta Ortin (Universidad de Zaragoza)

Hao Pan (Microsoft Research Asia)

Soren Pirk (Google AI)

Holly Rushmeier (Yale University)

Hiromasa Suzuki (The University of Tokyo)

Tianjia Shao (Zhejiang University)

James Tompkin (Brown University)

Yiying Tong (Michigan State University)

Yu-Ting Tsai (Yuan Ze University, Taiwan)

Etienne Vouga (The University of Texas at Austin)

Javier Vazquez (Universitat Pompeu Fabra)

Bin Wang (AICFVE, Beijing Film Academy)

Charlie C. L. Wang (University of Manchester)

Enhua Wu (IOS/CAS & University of Macau)

Jun Wu (Delft University of Technology)

Tien-Tsin Wong (Chinese University of Hong Kong)

Miao Wang (Beihang University)

Michael Weinmann (University of Bonn)

Yunhai Wang (Shandong University)

Wenping Wang (The University of Hong Kong)

Xiaodong Wei (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Jiazhi Xia (Central South University)

Kai Xu (National University of Defense Technology)

Kun Xu (Tsinghua University)

Shihong Xia (Institute of Computing Technology, CAS)

Wei-Wei Xu (Zhejiang University)

Chrysanthou Yiorgos (University of Cyprus)

Dongming Yan (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

Guo Yanwen (Nanjing University)

Lingqi Yan (University of California, Santa Barbara)

Meng Yang (Shenzhen University)

Yong-Liang Yang (University of Bath)

Bo Zhu (Dartmouth College)

Eugene Zhang (Oregon State University)

Jessica Zhang (Carnegie Mellon University)

Jianmin Zheng (Nanyang Technological University)

Juyong Zhang (University of Science and Technology of China)

Kun Zhou (Zhejiang University)

Lei Zhang (Beijing Institute of Technology)

Songhai Zhang (Tsinghua University)

Youyi Zheng (Zhejiang University)